Giấy chứng nhận OCOP

Giấy chứng nhận Bánh đúc ngon MIền Cầu
Giấy chứng nhận Miến Việt Cường Hóa Thượng
Giấy chứng nhận Miến tỏi đen Trường Thọ

Giấy đăng kí hợp tác xã

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận OCOP